خانه

بخشی از سخنان امین بنانی

استاد ادبیات در دانشگاه یو. سی. ال. ای. کالیفرنیا

 

دربارهٌ مهشید امیرشاهی

 

مهشید امیرشاهی نویسندهای است با ریشههایی بسیار عمیق در خاک ایران ولی با شاخ و برگی به گستردگی جهان. مهشید زنی است تا بن ناخن ایرانی ولی با درک جوهر انسانی و عرضهٌ آن در آثارش، هنرش را جهانی کرده است. شخصیتهای داستانهای مهشید همه ایرانیند ولی همزاد آنها را در ادبیات چین و ماچین تا اروپا وامریکا مییابیم و میبینیم. مهشید امیرشاهی از بزرگترین نویسندگان ایران است و نوشتههایش از جمله شاهکارهای ادب فارسی که از حاشیهٌ ادبیات بومی فراتر رفته است و در جریان اصلی و شاهراه ادب دنیایی راه میسپرد...

معرفی مهشید کاری است حقیقتاً هم بسیار لذتبخش و هم بسیار دشوار دشوار از این بابت که نمیتوان در چند لحظه و چند جمله تمام صفات بارز سبک کارش را برشمرد. لذتبخش از آن رو که آشنایی با نوشتههای او همیشه برای من تجربه ای جدید است، باز شدن افقهایی است از دور دست. به کمک آثار او همیشه توانسته ام دورتر و بهتر ببینم...

به تمام دوستان فارسی زبان خود توصیه میکنم که اگر در بارهٌ وطن خود و در بارهٌ اتفاقاتی که در این وطن افتاده است کنجکاوند، کتاب در حضر را بخوانند. خواندن این اثر از دهها بلکه صدها تفسیر سیاسی و فلسفی و اجتماعی رساتر به شما خواهد گفت که بر ما چه گذشته است... در این نوشته مهشید با تمام روح خود ایران را بیان میکند، اما ایرانی که در این جهان است و از این جهان بریده نیست، در یک محیط مدار بسته قرار ندارد. به این دلیل هر ایرانی حق دارد پس از آشنایی با ایران مهشید امیرشاهی، سربلند باشد و خود را عضوی از اعضاء خانوادهٌ بزرگ انسانیت به شمار آورد.