خانه

 

بخشی از مقالهٌ محمد زرنگار منتقد و پژوهشگر ادبی

 

در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل

میل دیدن هر که دارد در سخن بیند مرا

مخفی

 

خانم مهشید امیرشاهی فارسی را به سبکی سخت دلکش مینویسند... و از نقل قولهایی که در کتاب در حضر میبینیم و ترجمههای هر چند کوتاهی که ایشان نقل میکنند در مییابیم که خانم امیرشاهی بر زبانهای انگلیسی و فرانسه هم تسلط عجیبی دارند... به علاوه [ایشان] در این اثر هم از اظهار عین واقع هیچگونه هراسی به دل راه نمیدهند، چنانکه در دیگر آثارشان دیدهایم...

نویسندهٌ در حضر در آفرینش جملات قصار و آنچه آمریکائیها آن را One Liner میخوانند که دریایی است در کوزهای استاد است... نویسندهٌ این اثر خانمی است بسیار حساس و میهن دوست و جامعه شناس و پی برده به توانائیهای افراد ملت خویش. ضعف و قدرت اخلاقی مردم را بی پرده فاش میسازد و چاپلوسیها و تظاهرات ریائی و زهد فروشی را بر ملا میکند و خود در این غمها میسوزد و حرص میخورد... ولی نمیترسد...

خواندن کتاب در حضر اثری بر انسان میگذارد که فراموشی ناپذیر است... مهشید امیرشاهی از دل مینویسد و سخنش بر دل مینشیند.

 

نقل از نشریهٌ رهآورد