خانه

 

 

 

 

 

 

نام، شهرت، شماره شناسنامه...

با صدای نويسنده

 

داستاني از مجموعه به صيغه اول شخص مفرد