این طرح از پانچو کاریکاتوریست بین المللی است که برای نشریهٌ

ال  پاییس چاپ اسپانیا تهیه شده است

 

این سایت توسط دوستداران آثار مهشید امیرشاهی بر پا شده است

webmaster@amirshahi.org

mamirshahy@aol.com