...ماما میگفت دخترم شاگرد اوله بعدش هم میرفت کارنامهام را میآورد و نشان میداد! ببین آدم چه خجالتی میکشد

 نقل از اینترویو، داستانهای کوتاه ص 335

webmaster@amirshahi.org

mamirshahy@aol.com