پشت جلد نشریهٌ هلندی U Blad ، ژوئن 1989

webmaster@amirshahi.org

mamirshahy@aol.com