مصاحبه با نشریهٌ هلندی U Blad تاریخ 15 ژوئن 1989

webmaster@amirshahi.org

mamirshahy@aol.com