مصاحبه با نشریهٌ ایتالیایی Noi Donne ، فوریه 1986

webmaster@amirshahi.org

mamirshahy@aol.com