نیمرخ دختر در عکس در کنار نیمرخ نقاشی شده مادر، اصل این تابلو دیگر موجود نیست.

زنده رودی که خود مدعی نقاش بودن است با خودکار بر آن خط کشید و آنرا از بین برد.

webmaster@amirshahi.org

 

mamirshahy@aol.com