نقد داستان ها و گفتگوی مخبر هنری روزنامه معتبر و ارمنی زبان  آلیک با نویسنده

webmaster@amirshahi.org

mamirshahy@aol.com