معرفی و ترجمهٌ داستان نقاهت به نقل از مجلهٌ چک Novy Orient، شماره 7، 1971

webmaster@amirshahi.org

mamirshahy@aol.com