دست نوشته از عروسی عباس خان است 

 

webmaster@amirshahi.org

mamirshahy@aol.com