دو سال متوالی  (1349 و1350) به مناسبت برگردان آثاری برای کودکان از طرف شورای کتاب کودک به مهشید امیرشاهی مدال اعطا شده است

webmaster@amirshahi.org

mamirshahy@aol.com