داستان خوانی در کانون ایران

لندن ژانویه 2014

عکسها از آدوم صابونچیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی در بارۀ محمد مصدق به مناسبت سالگرد ملی شدن صنعت نفت

وین مارس 2014